Сам себе

Агентские договора

Этот договор на поиск недвижимости достаточно универсальный, поскольку в нём предусмотрены условия оплаты риэлтерской услуги как для продажи, так и для аренды объекта недвижимости. Ведь часто бывает, что клиенты, которые хотят подобрать недвижимость с целью её купить, в конце-концов передумывают и снимают помещение в аренду. Или наоборот: желающие арендовать в итоге недвижимость покупают.

 

Скачать: Договор на поиск недвижимости (универсальный)

 

 

Договір ДОРУЧЕННЯ №

 

 

 

                       м. Київ

«

 

»

 

20__ р.

 

 

Товариство з обмеженою відповідальністю «_________» (далі - ПОВІРЕНИЙ), в особі Генерального директора Товариства ___________________________________, що є платником  податку на загальних умовах , що діє на підставі Статуту, з однієї сторони,

та

в особі

що діє на підставі

 

(далі - ДОВІРИТЕЛЬ) з другої сторони,

 

уклали цей Договір про наступне:

1.  П р е д м е т   Д о г о в о р у

1.1.   Довіритель за власним вибором та ініціативою замовляє, а Повірений надає інформаційно-консалтингові послуги з пошуку об’єкта нерухомості (надалі – Об’єкт), який відповідає вимогам Довірителя стосовно технічних характеристик, місця розташування, орієнтовної вартості та інших умов, передбачених цим Договором у п. 1.3., для подальшої його оренди чи придбання Довірителем.

1.2.   Довіритель зобов'язується сплатити Повіреному винагороду  за послуги в порядку та розмірі, передбаченому п.п. 5.1., 5.2.  цього Договору.

1.3.   Вимоги до об'єкту нерухомості.

1.3.1.

Вид обєкту:

 

Призначення Об'єкту

 

1.3.2.

Місце розташування:

 

1.3.3.

Загальна площа Об'єкту нерухомості : від

 

до

 

квадратних метрів.

1.3.4.

Площа земельної ділянки:                     від

 

до

 

соток.

1.3.5.

Вартість Об'єкту : не більше

 

 

грн..

1.3.6.

Вартість місячного найму Об'єкту : не більше

 

 

грн..

1.3.7.

Інші вимоги:

 

                           

 

2.  П о р я д о к   в и к о н а н н я   д о г о в о р у .

2.1. Повірений своїми силами та за власні кошти здійснює пошук об'єктів нерухомості, які найбільше відповідають характеристикам, що вказані в п.1.3. цього Договору.

2.2. Довіритель систематизує отриману інформацію, і в разі виявлення об'єктів, що відповідають вимогам Довірителя, повідомляє його про такі об'єкти. Інформація, що передається при цьому Довірителю, включає в себе всі відомі Повіреному відомості про Об'єкт, за винятком його точної адреси. Точна адреса Об'єкта доводиться до Довірителя після підписання Оглядового акту Об'єкту нерухомості, що заповнюється перед оглядом кожного окремого Об'єкта, і є невід'ємною частиною цього договору.

2.3. Про результати огляду Об'єкта нерухомості Довіритель має своєчасно повідомити Повіреного. В разі зацікавленості Довірителя в оренді чи купівлі Об'єкту, Повірений організовує проведення зустрічі між Довірителем та Власником Об'єкту (або особою, уповноваженою власником Об'єкту) для обговорення умов можливої угоди.

2.4. В разі укладання Довірителем договору з Власником Об'єкту, результатом якого є перехід права користування (або права власності) цим Об'єктом, цього ж дня Сторони цього Договору складають ті підписують Акт прийому-передачі виконаних послуг.

2.5.   В будь якому разі, навіть за відсутності підписаного сторонами Акту прийому-передачі виконаних послуг, послуги вважаються
виконаними Повіреним якісно та в повному обсязі за наявності факту переходу права користування (права власності) Об'єктом від Власника Об'єкту до Довірителя (навіть якщо такий факт мав місце після закінчення строку дії цього Договору), що тягне за собою обов'язок Довірителя сплатити винагороду Повіреному за надані послуги в порядку та розмірах визначених в п.п.5.1., 5.2. Договору та Оглядовому акті Об'єкту нерухомості.

2.6.  Договір вважається недійсним у разі не здійснення договору оренди (суборенди) або  купівлі-продажу  між Довірителем та Власником об'єкту. У цьому разі винагорода Повіреному не виплачується Довірителем.

3.     П р а в а   т а   о б о в ' я з к и   Д о в і р и т е л я .

3.1.   Довіритель має право:

·          Робити запити та отримувати від Повіреного інформацію про об’єкти нерухомості із заявленими характеристиками;

·          Робити запити та отримувати від Повіреного інформацію щодо вчинення дій по оформленню Договору оренди (суборенди) або купівлі обєкту нерухомості;

·          Отримати після виконання Повіреним доручення все одержане ним у зв'язку з виконанням доручення.

3.2.   Довіритель зобов'язаний:

3.2.1.           Належним чином оформити повноваження на участь в огляді свого представника з обов'язковим пред'явленням довіреності Повіреному.   Повноваження   представника  Довірителя   підтверджуються   довіреністю,  оформленою   у   встановленому   чинним

законодавством порядку. В довіреності має бути вказано право представника на підпис в Оглядовому акті Об'єкту нерухомості.

3.2.2.           3'являтися на огляд запропонованих Повіреним об'єктів нерухомості виключно в узгоджені місце і час огляду, виключно в супроводженні Повіреного.

3.2.3.           Підписувати Оглядовий акт об'єкту нерухомості перед оглядом кожного з об'єктів нерухомості.

3.2.4.           В разі зміни вимог, що висуваються Довірителем до Об'єкту нерухомості, сповістити про це Повіреного не пізніше ніж за три дні.

3.2.5.           Своєчасно надавати Повіреному результати прийнятих рішень після огляду об'єктів нерухомості

3.2.6.           Приймати виконану роботу Повіреного і підписувати Акт прийому-передачі виконаних послуг, який передбачено Договором

3.2.7.           Сплатити Повіреному винагороду за надані послуги в порядку, розмірах та на умовах, передбачених п. 5.1.  цього Договору та Додатку про огляд цього Об'єкту нерухомості.

3.2.8.           Приймати участь при проведенні дій та процедур, що вимагають такої участі з боку Довірителя.

3.2.9.           Не укладати Договорів оренди (суборенди) або купівлі-продажу Об'єктів, інформаційно-консалтингові послуги відносно яких були надані Повіреним у порядку виконання обов'язків за цим Договором, без попереднього письмового повідомлення про це Повіреного.

3.2.10.        Довіритель зобов'язується не розголошувати інформацію стосовно Об'єктів, інформаційно-консалтингові послуги відносно яких були надані Повіреним в порядку виконання зобов'язань за цим Договором.

3.2.11.        Не розголошувати третім особам інформацію, що стала відома Довірителю від Повіреного у зв'язку з виконанням умов цього Договору.

3.2.12.        У разі необхідності участі інших громадян чи юридичних осіб для огляду Об'єкту, прийняття рішення щодо оренди, оформлення документів у нотаріуса, в банку тощо Довіритель зобов'язується підписувати Додаток про пов'язану особу.

4.        П р а в а   т а   о б о в ' я з к и   П о в і р е н о г о .

4.1.   Повірений має право:

4.1.1. На умовах, узгоджених з Довірителем та за рахунок Довірителя, залучати спеціалістів, а також звертатися до послуг підприємств, установ, організацій різних форм власності з метою якісного виконання робіт, передбачених даним Договором.

4.1.2. На підставі виданого у встановленому порядку доручення представляти інтереси Довірителя при виконанні послуг, які є предметом даного Договору у стосунках з усіма організаціями, підприємствами, установами та фізичними особами.

4.1.3. Самостійно комплектувати групу працівників для виконання робіт, передбачених даним Договором.

4.1.4. Отримати від Довірителя необхідні для виконання цього Договору документи;

4.1.5. Отримати від Довірителя винагороду після виконання доручення.

4.2. Повірений зобов'язується:

4.2.1.   Надати Довірителю консалтингові та інформаційні послуги стосовно пошуку Об'єкта у відповідності з умовами зазначеними п.п.1.3.1.- 1.3.7.

4.2.2.   Організувати перегляд Об'єктів, що відповідають вимогам Довірителя.

4.2.3.   Ознайомити Довірителя у кожному конкретному випадку перед показом об'єкту нерухомості із вартістю послуг Повіреного.

4.2.4.   У випадку придбання Обєкту Довірителем сприяти підготовці  пакету документів для підписання попереднього договору на купівлю вибраного Довірителем Об'єкта, а саме:

·          сповістити учасників попереднього договору про список необхідних документів,

·          назначити час та місце підписання попереднього договору та сповістити про це учасників,

·          узгодити з учасниками форму попереднього договору, бути присутніми при підписані попереднього договору

4.2.5.   У разі необхідності надати допомогу в підготовці пакету документів для оформлення кредиту і вибору банку кредитування, а саме:

·          надати Довірителю інформацію щодо ставок по кредитам не менш ніж 2-х банківських установ (які будуть вказані Довірителем),

·          надати Довірителю список документів, які необхідно подати до банківської установи для отримання кредиту.

4.2.6.   У випадку оренди чи придбання Об’єкта Довірителем надати Довірителю комплекс інформаційно-консалтингових послуг для укладення Договору купівлі-продажу чи оренди Об’єкта:

·          сповістити учасників договору про список необхідних документів, а також про витрати, які будуть пов'язані з укладенням договору;

·          в разі необхідності підготувати проект Договору оренди (купівлі-продажу) Об’єкта;

·          в разі необхідності організувати нотаріальне посвідчення Договору оренди (купівлі-продажу) Об’єкта.

·          бути присутніми при підписані договору  оренди (купівлі-продажу);

·          в разі необхідності надати консультацію про необхідність реєстрації документів в БТІ після підписання договору купівлі-продажу нерухомості.

4.2.7.   Погоджувати із Довірителем будь-які додаткові дії, необхідні для успішного виконання замовлення, які потребують додаткових витрат з боку Довірителя

4.2.8.   Повідомляти Довірителю на його письмову вимогу відомості про хід виконання даного Договору.

4.2.9.   Забезпечити нерозголошення конфіденційної інформації;

4.2.10.        Забезпечити збереженість переданих йому документів.

5.     П о р я д о к   р о з р а х у н к і в   м і ж   с т о р о н а м и .

5.1.   У випадку, якщо Довіритель укладе договір оренди Об’єкту, інформаційно-консалтингові послуги відносно якого були надані Повіреним у порядку виконання обов’язків за цим Договором, вартість послуг останнього становить 50% стартової вартості орендної плати за місяць, вказаної в оглядовому акті.

5.2.   У випадку придбання Довірителем Об’єкта, інформаційно-консалтингові послуги відносно якого були надані Виконавцем у порядку виконання обов’язків за цим Договором, вартість послуг останнього становить 5% від стартової вартості Об’єкта, вказаної в оглядовому акті, крім того ПДВ.

5.3.   Прийняття послуг оформлюється Актом приймання-передачі наданих послуг. У випадку якщо одна із сторін ухиляється від підписання Акта приймання-передачі наданих послуг, документом, що підтверджує надання послуг, є Оглядовий акт Об'єкту нерухомості.

5.4.   Вартість послуг може бути змінена за взаємною згодою сторін, що оформлюється додатком до цього Договору.

5.5.   Сплата за послуги, передбачена п.п. 5.1., 5.2. цього Договору, здійснюється Довірителем також у випадку оренди (суборенди) або купівлі Об'єкту, інформаційно-консалтингові послуги відносно якого були надані Повіреним у порядку виконання обов'язків за цим Договором, будь-якими пов'язаними з Довірителем особами. Під пов'язаними особами сторін розуміються:

·          юридичні особи - підприємства, що засновані Довірителем;

·          юридичні особи, робітником яких є Довіритель,

·          фізичні особи: члени сім'ї Довірителя,

·          Інші особи, якщо буде доведено про їх зв'язок з Довірителем.

Сплата за послуги, передбачена в цьому пункті, не проводиться у випадку укладання пов'язаною особою аналогічного Договору з Повіреним.

6.        В і д п о в і д а л ь н і с т ь   с т о р і н .

6.1.   За порушення строків виконання грошових зобов'язань, передбачених Договором, винна сторона несе відповідальність у вигляді пені в розмірі 1% від суми простроченого зобов'язання за кожний день прострочення. Виплата пені не звільняє Довірителя від виплати винагороди згідно п.п. 5.1.,5.2. цього Договору.

6.2.   У разі порушення взятих на себе зобов'язань згідно цього Договору та самостійної оренди (суборенди) або купівлі Об'єкта, який був запропонований Повіреним, Довіритель повинен сплатити Повіреному штраф у розмірі 50 % від стартової вартості орендної плати за місяць запропонованого Об'єкта, вказаної в оглядовому акті, у випадку укладення Договору оренди; або 2% від стартової вартості Об’єкта, вказаної в оглядовому акті, у випадку укладення Договору купівлі-продажу Об’єкту.

6.3.   Виплата штрафу не звільняє Довірителя від виплати винагороди  згідно п.п. 5.1., 5.2. цього Договору

6.4.   За розголошення конфіденційної інформації Сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.

6.5.   Повірений у разі втрати документів, наданих Довірителем, несе цивільно-правову відповідальність в межах витрат, необхідних для їх відновлення, без відшкодування моральної шкоди.

6.6.   За невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність згідно цього Договору та чинного законодавства України.

6.7.   У разі невиконання Повіреним предмету цього Договору, останній втрачає право на винагороду.

7.        С т р о к   д і ї   і   у м о в и   р о з і р в а н н я   Д о г о в о р у

7.1.   Цей Договір починає діяти з моменту його підписання Сторонами, та діє на протязі одного року з моменту підписання останнього
за датою додатку до цього Договору про огляд об'єкту нерухомості.

7.2.   Договір припиняє свою дію після виконання Сторонами умов Договору.

7.3.   Дострокове розірвання Договору допускається тільки за згодою Сторін.

8.        О с о б л и в і   у м о в и   Д о г о в о р у

8.1.   Всі додатки, акти та зміни до цього Договору, підписані Сторонами, є його невід'ємною частиною.

8.2.   Цей Договір укладений українською мовою у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу для кожної із Сторін.

 

9.        Р е к в і з и т и   С т о р і н

Скачать: Просмотровый лист (Оглядовий акт)

 

Оглядовий акт  № _________

 

                       м. Київ

«

 

»

 

20__ р.

 

Ми, що підписалися нижче:

ДОВІРИТЕЛЬ

 

з одного боку, і ПОВІРЕНИЙ  - _______________________________________________________, в особі Генерального директора Товариства _________________________________________,  що є платником  податку на загальних умовах , що діє на підставі Статуту,  - з іншого боку, склали цей акт про те, що в порядку виконання Договору №________ від «___»_____________ 20__ р. Довірителю підібрані та показані об’єкти нерухомості з наступними характеристиками:

 

Об’єкт № 1

 

1

Адреса:

 

2

Характеристика обєкта:

 

3

Стартова вартість орендної плати за місяць:

 

4

Стартова вартість Об’єкта нерухомості:

 

 

 

 

 

Дата огляду:

 

Підпис:

 

                   

 

Об’єкт № 2

 

1

Адреса:

 

2

Характеристика обєкта:

 

3

Стартова вартість орендної плати за місяць:

 

4

Стартова вартість Об’єкта нерухомості:

 

 

 

 

 

Дата огляду:

 

Підпис:

 

                   

Об’єкт № 3

 

1

Адреса:

 

2

Характеристика обєкта:

 

3

Стартова вартість орендної плати за місяць:

 

4

Стартова вартість Об’єкта нерухомості:

 

 

 

 

 

Дата огляду:

 

Підпис:

 

                   

 

Об’єкт № 4

 

1

Адреса:

 

2

Характеристика обєкта:

 

3

Стартова вартість орендної плати за місяць:

 

4

Стартова вартість Об’єкта нерухомості:

 

 

 

 

 

Дата огляду:

 

Підпис:

 

                   

Об’єкт № 5

 

1

Адреса:

 

2

Характеристика обєкта:

 

3

Стартова вартість орендної плати за місяць:

 

4

Стартова вартість Об’єкта нерухомості:

 

 

 

 

 

Дата огляду:

 

Підпис:

 

                   

 

Претензій до якості наданих послуг Довіритель не має.

У випадку оренди або купівлі вищезазначеного Об’єкту нерухомості Довіритель зобов’язаний сплатити Повіреному винагороду відповідно до п.п.5.1., 5.2. Договору № ___________ від  «___»_____________ 20__ р.

 

 

Д о в і р и т е л ь :

 

П о в і р е н и й :

 

 

 

 

 

 

 

 

Свідоцтво №______________   ЄДРПОУ _____________

 

 

І П Н  _______________

 

 

Адреса:

 

 

Р/р _________________  Банк _______________________ 

 

 

МФО _____________

 

_______________________/_____________________/                        

 

Генеральний директор

_________________________ / Прізвище, Ініціали /                                         

           

* для ФО – паспортні дані та ідентифікаційний .код,

   для ЮО – свідоцтво реєстрації, код ЕДРПОУ, ІПН, р/р, МФО)