Сам себе

Купля-продажа квартиры (Договора, Заявления, Расписки)

Предварительный договор  купли-продажи КВАРТИРЫ заключается на специальном бланке и нотариально заверяется.

Предварителный Договор оформляется в трёх экземплярах: один экземпляр - для продавца, второй - для покупателя и третий - остаётся у нотариуса (либо если Вы рискнули предварительный договор заключить без нотариалного оформления- третий экземпляр передаётся агентству недвижимости, через которое Вы оформляете сделку).

 

Скачать: Попередній договір зразок

 

П о п е р е д н і й   Д О Г О В І Р

Місто Київ, ________________________________________ дві тисячі десятого року

 

Ми: Гр._________________________________________________________________________________                      (ПІБ  п р о д а в ц я)

(ідентифікаційний номер __________________________, паспорт серія _______ № _______________, виданий_______________________________________________________________________________),

зареєстрований за адресою: ______________________________________________________________, - далі іменований «СТОРОНА 1», та

Гр._____________________________________________________________________________________               (ПІБ  п о к у п ц я)

(ідентифікаційний номер ___________________________, паспорт серія _______ № _______________, виданий_______________________________________________________________________________),

зареєстрований за адресою: ______________________________________________________________, - далі іменований «СТОРОНА 2», що разом іменуємося як «СТОРОНИ»,

володіючи необхідним обсягом цивільної дієздатності, повністю усвідомлюючи значення своїх дій та на підставі вільного волевиявлення, котре повністю відповідає нашій внутрішній волі як учасників цього правочину, керуючись вимогами чинного законодавства України, уклали цей Договір про наступне:

 

1 . ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ.

 

1.1.    СТОРОНИ домовились про те, щоб не пізніше ____________________2010 року укласти Договір купівлі-продажу квартири (далі - Основний договір) , за яким СТОРОНА 1 зобов’язується ПЕРЕДАТИ у власність СТОРОНІ 2 квартиру, яка розташована за адресою:

м. Київ, вул.  ______________ , буд.№ ___ кВ.№ ________

Поверх/поверховість

 

Загальна площа квартири

             м2

Жила площа

                м2

К-ть кімнат:

 

               

на умовах, встановлених цим Договором. При цьому СТОРОНА 1 буде ПРОДАВЦЕМ, а СТОРОНА 2 –ПОКУПЦЕМ.

1.2.    Квартира належить СТОРОНІ 1 на підставі

 

 

 

 

 

1.3.    Сторона 1 свідчить, що вказана КВАРТИРА до цього часу нікому іншому не продана, не подарована, не заставлена, до статутного фонду не внесена, прав третіх осіб на неї немає, в спорі і під забороною не перебуває.

1.4.    Продовження терміну для укладання договору купівлі-продажу допускається за
додатковим погодженням
СТОРІН, про що складається Додаткова угода між СТОРОНАМИ, як невід'ємна частина цього Договору.

 

2 . УМОВИ КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ.

 

2.1.       Купівля - продаж квартири за Основним договором буде вчинено за загальну суму

 

гривень               копійок,

що на день підписання цього  П о п е р е д н ь о г о  договору є еквівалентом суми

доларам США       центам

за офіційним курсом Національного банку Vкраїни (1 долар США = _____________ грн.).

2.2.       В разі зміни НБУ курсу долара США до гривні, СТОРОНИ домовилися про те, що ціна об’єкта продажу в гривнях буде еквівалентна

доларам США       центам

 

2.3.       Ми, СТОРОНИ, домовляємося, що:

2.3.1.      на день підписання Основного договору СТОРОНА 1 зобов'язується підготувати та зібрати (отримати) всі документи необхідні для нотаріального посвідчення Основного договору;

2.3.2.      СТОРОНА 1 зобов'язується звільнити квартиру від особистих речей, вилучити ключі від квартири в осіб, які їх мали, і передати квартиру СТОРОНІ 2 в день укладання договору купівлі-продажу;

2.3.3.      СТОРОНА 1 зобов'язується погасити існуючу заборгованість по квартирі до дня нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу,

2.3.4.      СТОРОНА 1 зобов'язується знятись з реєстрації особисто та з іншими особами, які проживають у квартирі до дня нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу;

2.3.5.      до моменту фактичної передачі квартири СТОРОНОЮ 1 СТОРОНІ 2, СТОРОНА 1 несе відповідальність за збереження її стану, обладнання та невід'ємних конструктивних елементів квартири. СТОРОНА 1 зобов'язується не демонтувати сантехнічне, електротехнічне обладнання, вікна, двері, вбудовані меблі, наявні у квартирі на момент її огляду СТОРОНОЮ 2, у разі невиконання цього обов'язку СТОРОНА 1 зобов'язується відшкодувати завдану шкоду;

2.3.6.      Форми оплати обумовлюються сторонами в Основному договорі купівлі-продажу (відчуження) КВАРТИРИ.

2.3.7.      Всі розрахунки між сторонами здійснюються за домовленістю Сторін.

2.3.8.      Витрати пов'язані з нотаріальним посвідченням Основного договору, а саме нотаріальні послуги та/або Державне мито, сплачуються Стороною ___.

2.3.9.      Пенсійний фонд 1% сплачує Сторона ___..

 

3. ГАРАНТІЇ ВИКОНАННЯ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ

 

3.1.            На підтвердження дійсних намірів про наступне укладання Основного договору СТОРОНА 2 передає СТОРОНІ 1 грошову суму в розмірі

 

гривень               копійок,

що на день підписання цього  П о п е р е д н ь о г о  договору є еквівалентом суми

доларам США       центам

за офіційним курсом Національного банку Vкраїни (1 долар США = _____________ грн.).

3.2.            Передачу грошей здійснено готівкою в національній валюті України.

3.3.            При оформленні Основного договору сума, що підлягатиме передачі СТОРОНОЮ 2 СТОРОНІ 1 буде зменшена на суму переданої за цим договором грошової суми СТОРОНОЮ 2  СТОРОНІ 1.

3.4.            Ми, СТОРОНИ, домовляємося про те, що у разі, коли Основний договір не відбудеться з причин, які залежать від СТОРОНИ 1, вона повинна у трьохденний строк повернути СТОРОНІ 2 отриманні грошові кошти в сумі, яка зазначена в пункті 3.1 цього Договору, а також додатково сплатити неустойку (штраф) у розмірі

 

гривень               копійок.

3.5.            При несвоєчасному поверненні грошової суми СТОРОНОЮ 1 сплачується неустойка у розмірі 10 (десять) відсотків від суми, що підлягає поверненню, за кожен день прострочення виконання.

3.6.            У разі, коли Основний договір не відбудеться з причин, які залежать від СТОРОНИ 2, отримана СТОРОНОЮ 1 грошова сума за пунктом 3.1 цього Договору СТОРОНІ 2 не повертається, ці кошти зараховуються як неустойка (штраф).

3.7.            СТОРОНИ звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання своїх зобов'язань за цим Договором, якщо воно є наслідком дії обставин непереборної сили (пожежі, землетруси, паводки, затоплення) або іншої перешкоди, що є поза їх контролем (воєнні дії, або страйки, громадські заворушення, збої у подачі електроенергії, не залежні від волі обох сторін, збої у роботі комп'ютерних систем, тощо), яким навіть уважна сторона не могла запобігти та які виникли після укладення цього Договору (форс-мажорні обставини).

3.8.            В разі невиконання Стороною 1 зобов'язань щодо укладення Основного договору купівлі-продажу (відчуження) КВАРТИРИ з незалежних від волі Сторони 1 причин (форс-мажорні обставини згідно чинного законодавства України), Стороні 2 повертається готівкою зазначена у п.3.1 цього Договору лише фактично передана сума.

3.9.            Ми, СТОРОНИ в цьому правочині, стверджуємо один одному та повідомляємо усім зацікавленим у тому особам, що: 

3.9.1.      У момент укладання цього договору ми усвідомлювали (і усвідомлюємо) значення своїх дій і могли (можемо) керувати ними;

3.9.2.      розуміємо природу цього правочину, свої права та обов'язки за договором;

3.9.3.      володіємо українською мовою, що дало нам можливість правильно та однозначно зрозуміти та протлумачити цей договір;

3.9.4.      при укладенні договору відсутній будь-який обман чи інше приховування фактів, які б мали істотне значення та були свідомо приховані нами; 

3.9.5.      договір укладається нами у відповідності зі справжньою нашою волею, без будь-якого застосування фізичного чи психічного тиску;

3.9.6.      договір укладається на вигідних для сторін умовах і не є результатом впливу тяжких для СТОРІН обставин;

3.9.7.      правочин вчиняється з наміром створення відповідних правових наслідків (не є фіктивним);

3.9.8.      цей правочин не приховує інший правочин (не є удаваним);

3.9.9.      !Продавець ___________________________________________________________ придбавав вказану квартиру за власні кошти, оскільки на час її придбання у шлюбі ні з ким не перебував та не проживав однією сім'єю без укладення шлюбу, про що доведено до відома Покупця _____________________________________________ та підтверджується  заявою,  яка прикріплюється до  примірника цього  Договору,  який зберігається ________________________________________________________

           _____________________________________________________________________

3.9.10.  !Цей правочин здійснюється за згодою дружини СТОРОНИ 2            , _____________________________________________________________________, що підтверджується заявою, справжність підпису на якій засвідчено нотаріусом

           _____________________________________________________________________

           _____________________________________________________________________

           _____________________________________________________________________,

3.9.11.  Право власності на квартиру перейде до СТОРОНИ 2 з
моменту нотаріального посвідчення та державної реєстрації Основного договору (ч.3,4ст.334, ст.182 ЦК України), якщо така передбачена чинним законодавством.

3.9.12.  Про зміст прав та обов'язків за цим договором, про правові наслідки укладеного нами правочину (в тому числі, але не обмежуючись ст. ст. 215—236, 319, 334, 549, 611,623-624, 635 Цивільного кодексу України, ст. ст. 57—74 Сімейного кодексу України, ст. 225 Господарського кодексу України) нам, учасникам правочину, нотаріусом роз'яснено.

 

 

4.     ДОДАТКОВІ УМОВИ

 

4.1.            Цей  договір  складено  в  трьох  примірниках,   один  із  яких  призначається  для зберігання у ________________________________________________________________ а два інших,  — по одному примірнику, що мають однакову юридичну силу, і знаходяться по одному екземпляру у кожної із Сторін.

4.2.            Всі спори, пов'язані з виконанням Договору, або що з нього випливають, вирішуються Сторонами в порядку, передбаченому чинним законодавством України.    

5.       РЕКВІЗИТИ СТОРІН

Скачать: Попередній договір зразок

Договор купли-продажи квартиры привычен и знаком для многих граждан, совершающих сделки с недвижимостью. Это наиболее часто используемый вариант передачи недвижимого имущества от одного собственника к другому.

 

Для тех, кто впервые решил продать или купить квартиру и не сильно знаком с данным документом, напоминаем что «Договор» этот по сути является соглашением нескольких лиц, по которому продавец обязан передать имущество покупателю в собственность, а тот в свою очередь - принять переданное имущество и оплатить его стоимость.

 

Договор купли-продажи недвижимости нужен для того, чтобы стороны зафиксировали своё взаимное согласие по всем существенным условиям сделки (предмет, цена и сроки), а также оговорили и задокументировали взаимные права и обязанности, связанные с покупкой-продажей объекта недвижимого имущества.

 

Согласно требованиям действующего законодательства, договор купли-продажи квартиры или другого недвижимого имущества, заключается в письменной форме и подлежит нотариальному удостоверению и государственной регистрации.

 

Читаем Закон:

 

Договір купівлі-продажу земельної ділянки, єдиного майнового комплексу, житлового будинку (квартири) або іншого нерухомого майна укладається у письмовій формі і підлягає нотаріальному посвідченню та державній реєстрації. (Цивільний Кодекс України, ст.. 657)

 

Оформляется Договор в 2-х экземплярах: 1 отдаётся покупателю, а 1 - остаётся у нотариуса.

Ниже представлен типовый Договор купли-продажи квартиры (образец):

 

 

Скачать: Договір купівлі-продажу  зразок

 

 

Д о г о в і р   КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ  к в а р т и р и

Місто Київ, ________________________________________ дві тисячі одинадцятого року

 

Ми: Гр._________________________________________________________________________________                      (ПІБ  п р о д а в ц я)

(ідентифікаційний номер __________________________, паспорт серія _______ № _______________, виданий_______________________________________________________________________________),

зареєстрований за адресою: ______________________________________________________________, - далі іменований «ПРОДАВЕЦЬ», та

Гр._____________________________________________________________________________________               (ПІБ  п о к у п ц я)

(ідентифікаційний номер ___________________________, паспорт серія _______ № _______________, виданий_______________________________________________________________________________),

зареєстрований за адресою: ______________________________________________________________, - далі іменований «ПОКУПЕЦЬ», що разом іменуємося як «СТОРОНИ»,  попередньо ознайомлені з вимогами цивільного законодавства щодо недійсності правочинів, діючи добровільно і перебуваючи при здоровому розумі, ясній пам’яті, розуміючи значення своїх дій та правові наслідки укладеного договору, уклали цей Договір про наступне:

1 . ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ.

 

1.1.    За цим договором ПРОДАВЕЦЬ передає квартиру у власність ПОКУПЦЯ, а ПОКУПЕЦЬ приймає

квартиру №

_____________

(                                                                                                                            )

В будинку № ____ (__________) по вул. ________________________ в місті Києві.

Квартира складається з ____ (______________) жилих кімнат, загальною площею ______ кВ.м., жилою площею _______ кВ.м.

 

1.2.    Квартира, що відчуджується, належить ПРОДАВЦЮ на підставі

 

 

 

 

 

 

2 . ІСТОТНІ УМОВИ ДОГОВОРУ.

 

2.1.       Квартира оглянута ПОКУПЦЕМ особисто до підписання цього договору. Істотних недоліків, які перешкоджали б її використанню за призначенням, тобто для проживання, під час огляду квартири не виявлено.

2.2.       ПРОДАВЕЦЬ свідчить, що:

2.2.1.        незастережних недоліків, які значно знижують цінність або можливість використання за цільовим призначенням зазначеної в цьому договорі квартири, немає;

2.2.2.        до укладення цього договору квартира іншим особам не відчужена;

2.2.3.        квартира під забороною (арештом) та в заставі, податковій заставі не перебуває. Факт відсутності заборони відчуження зазначеної квартири підтверджується витягами, виданими Прізвище І.Б.,  приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ___ ____________ 2010 року;

2.2.4.        у квартирі, яка є предметом цього договору, зареєстровані та проживаючі малолітні та неповнолітні діти відсутні та вказаним майном не користуються;

2.2.5.        усі інженерні комунікації, котрі знаходяться в квартирі, знаходяться в робочому стані і функціонують за призначенням;

2.2.6.        квартира як внесок до статутного капіталу юридичних осіб не передана;

2.2.7.        щодо квартири відсутні судові спори;

2.2.8.        самовільних переобладнань у квартирі немає;

2.2.9.        особи, котрі проживають і (або) зареєстровані в квартирі на момент укладання цього договору, не заперечують проти виселення (зняття з реєстрації) з квартири в строки, встановлені цим договором;

2.2.10.    внаслідок продажу квартири не буде порушено прав та законних інтересів інших осіб, в тому числі неповнолітніх, малолітніх, непрацездатних дітей та інших осіб, яких ПРОДАВЕЦЬ зобов’язаний утримувати за законом чи договором;

2.2.11.    квартира не надана в користування наймачам (орендарям);

2.2.12.    обтяжень, а також будь-яких прав у третіх осіб щодо квартири немає;

2.2.13.    будинок, в якому знаходиться квартира, не визнано аварійним або таким, що підлягає зносу.

2.3.       СТОРОНИ підтверджують, що:

2.3.1.        вони не визнані недієздатними чи обмежено дієздатними;

2.3.2.        укладення договору відповідає їх інтересам;

2.3.3.        волевиявлення є вільним, усвідомленим і відповідає їх внутрішній волі;

2.3.4.        умови договору зрозумілі і відповідають реальній домовленості сторін;

2.3.5.        договір не приховує іншого правочину і спрямований на реальне настання наслідків, які обумовлені у ньому;

2.3.6.        малолітні або неповнолітні не зареєстровані за вищевказаною адресою, що підтверджується Довідкою № ___ (довідка по формі 3), виданою __Ким і коли____, оригінал якої долучений до справи.

2.3.7.        володіємо українською мовою, що дало нам можливість правильно зрозуміти суть цього договору;

2.3.8.        члени сімї  ПОКУПЦЯ набувають право користування квартирою після державної реєстрації права власності ПОКУПЦЯ;

2.3.9.        ПРОДАВЕЦЬ придбав вказану квартиру за власні кошти, оскільки на час її придбання у шлюбі ні з ким не перебував та не проживав однією сім’єю без укладання шлюбу, про що доведено до відома ПОКУПЦЯ та підтверджується заявою, прикріпленою до примірника цього договору, який зберігається у справах Прізвище І.Б. -приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу;

2.3.10.    цей правочин здійснюється за згодою чоловіка ПОКУПЦЯ, Прізвище Ім’я По-батькові чоловіка, що підтверджується заявою, справжність підписа на якій засвідчено Прізвище І.Б.,  приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ___ ____________ 2010 року за реєстровим №___, яка зберігається у справах Прізвище І.Б. -приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу;

2.4.       СТОРОНИ свідчать, що у тексті цього договору зафіксовано усі істотні умови, що стосуються купівлі-продажу квартири.

3. ЦІНА ДОГОВОРУ

3.1. Продаж квартири за домовленістю сторін вчинюється за _____ (     Прописом    ) гривень 00 копійок, які ПОКУПЕЦЬ  зобов’язаний сплатити ПРОДАВЦЮ під час оформлення цього договору.

3.1.1.        При цьому я, ПРОДАВЕЦЬ, стверджую всім зацікавленим у тому особам, що обізнаний із рівнем ринкових цін на аналогічні квартири, сума договору мене повністю задовольняє та договір укладається на умовах, які я вважаю вигідними, і продаж житла за зазначену в договорі ціну не є наслідком впливу тяжкої обставини.

3.2. Сторони підтверджують факт повного розрахунку за продану квартиру.

3.3. Відповідно до довідки-харатеристики № ____, виданої __________ 2010 року Київським міським бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об’єкти нерухомого майна вартість квартири становить _____ (Прописом вартість по БТІ).

 

4. ПРАВА ТА ОБОВЯЗКИ СТОРІН

4.1.             Обовязки ПРОДАВЦЯ:

4.1.1.        ПРОДАВЕЦЬ зобов’язується знятися з реєстрації особисто та з іншими особами, які проживають та (або) зареєстровані у квартирі до __  __________ 2010 року, а також сплатити заборгованість з комунальних послуг, звільнити квартиру від речей, вилучити ключі від квартири в осіб, які їх мали, і передати квартиру ПОКУПЦЮ в день укладання цього договору. В разі, коли ПРОДАВЕЦЬ після спливу наданого йому для звільнення житла терміну не вивезе (не забере) належні йому речі, ПОКУПЕЦЬ не відповідає за їх схоронність.

4.1.2.        Передати квартиру ПОКУПЦЮ  у стані, що відповідає санітарним та технічним нормам щодо житлових приміщень й умовам цього договору.

4.1.3.        Попередити ПОКУПЦЯ про всі відомі йому недоліки квартири.

4.1.4.        До моменту фактичної передачі квартири ПОКУПЦЮ, ПРОДАВЕЦЬ несе відповідальність за збереження її стану, обладнання та невідємних  конструктивних елементів квартири. ПРОДАВЕЦЬ зобов’язується не демонтувати сантехнічне, електротехнічне обладнання, вікна, двері, вбудовані меблі, наявні у квартирі на момент її огляду ПОКУПЦЕМ. У разі невиконання цього обов’язку ПРОДАВЕЦЬ зобов’язується відшкодувати завдану шкоду.

4.1.5.        Момент фактичної передачі квартири вважається передача ключів від вказаної квартири ПРОДАВЦЕМ ПОКУПЦЮ, яка відбудеться в день укладання цього договору.

4.2.             Права ПРОДАВЦЯ:

4.2.1.        Вимагати сплати встановленої ціни за квартиру відповідно до умов цього Договору.

4.2.2.        Вимагати прийняття квартири ПОКУПЦЕМ у стані, що відповідає санітарним та технічним нормам щодо житлових приміщень й умовам цього договору.

4.3.             Обовязки ПОКУПЦЯ:

4.3.1.        Сплатити за квартиру ціну, встановлену цим Договором.

4.3.2.        Прийняти квартиру у стані, що відповідає санітарним та технічним нормам щодо житлових приміщень й умовам цього договору.

4.4.             Права ПОКУПЦЯ:

4.4.1.        Вимагати від ПРОДАВЦЯ передачі квартири у стані, що відповідає санітарним та технічним нормам щодо житлових приміщень й умовам цього договору.

4.4.2.        Вимагати від ПРОДАВЦЯ виконання інших обов’язків за цим Договором.

5. ІНШІ УМОВИ

 

5.1.             Правові наслідки приховування реальної вартості квартири, зміст

C   ст..ст. 203, 229, 230, 231, 233, 234, 235, 651, 652, 655, 659, 660, 661 Цивільного Кодексу України,

C   ст.64, 65, 74 Сімейного кодексу України Сторонам роз’яснено.

C   Сторонам роз’яснено зміст ст..ст. 7,11 Закону України «Про податок з доходів фізичних осіб»;

C   Ст.12 Закону України «Про основи соціального захисту бездомних громадян і безпритульних дітей»;

C   П.7 Правил користування приміщеннями житлових будинків, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 08 жовтня 1992 р. №572 (із змінами та доповненнями, внесеними згідно Постанови Міністрів України від 24.01.2006 р. №45).

5.2.             Ризик випадкового знищення або випадкового пошкодження квартири переходить до ПОКУПЦЯ з моменту фактичної передачі квартири.

5.3.             Витрати у зв’язку з укладанням цього Договору сплачує ПОКУПЕЦЬ.

5.4.             Договір укладено у двох примірниках, один з яких отримує ПОКУПЕЦЬ, інший залишається у справах Прізвище І.Б. -приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу;

5.5.             У випадках, не передбачених даним Договором, сторони керуються чинним законодавством.

5.6.             Відповідальність сторін встановлюється згідно з чинним законодавством.

5.7.             Всі зміни та доповнення до цього Договору, що зроблені за узгодженням сторін, повинні бути нотаріально посвідчені.

5.8.             Згідно ст.ст. 210, 657 ЦК України цей Договір підлягає державній реєстрації, яка провадиться одразу ж після його нотаріального посвідчення. Право власності ПОКУПЦЯ підлягає державній реєстрації у Київському міському бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об’єкти нерухомого майна.

5.9.             Збір на обов’язкове державне пенсійне страхування, оплата якого передбачена Законом України «Про внесення змін до Закону України «Про збір на обов’язкове державне пенсійне страхування» від 15 липня 1999 року, мною, ПОКУПЦЕМ, внесений.

5.10.          Право власності на квартиру у ПОКУПЦЯ виникає з моменту нотаріального посвідчення та державної реєстрації Договору (ч.3,4 ст.334, ст..182 ЦК України).

5.11.          Текст цього Договору нами, СТОРОНАМИ за цим Договором, прочитано особисто, зміст його зрозумілий та відповідає нашій волі.

 

Підписи:

 

ПРОДАВЕЦЬ _________________________________________________________

                                                /Прізвище І.Б. продавця/

 

ПОКУПЕЦЬ _________________________________________________________

                                            /Прізвище І.Б. покупця/

 

«___» _________ 2011 року  цей договір посвідчено мною, Прізвище І.Б нотаріуса.,  приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу.

            Договір підписано сторонами у моїй присутності. Особу сторін встановлено, їх дієздатність, а також належність Прізвище Ім’я По-батькові продавця квартири, що відчужується, перевірено.

            У відповідності до статті 210 Цивільного Кодексу України цей Договір підлягає державній реєстрації.

 

Зареєстровано в реєстрі за № ________

Стягнуто плати відповідно до ст.31 Закону України «Про нотаріат».

 

 

 

Приватний нотаріус                                                                 Прізвище І.Б.

 

Скачать: Договір купівлі-продажу  зразок

Если на момент покупки квартиры жены у продавца не было, ПРОДАВЕЦ пишет заявление во время задатка, и аналогичное заявление во время основной сделки.

 

Скачать образец заявления Продавца и Покупателя

 

 

З а я в а   П Р О Д А В Ц Я

 

Я,  І в а н о в   І в а н   І в а н о в и ч, СТОРОНА 1 за Попереднім договором стосовно наступного продажу квартири № 155 (сто пятдесят п’ять) в будинку №7 (сім) по вул.__________ в місті Києві, стверджую, що на день укладання Інвестиційного договору, виплати повної вартості квартири та отримання Свідоцтва про право власності на вищевказану квартиру в шлюбі не перебував та не перебуваю до цього часу, ні з ким не проживав однією сім’єю без укладання шлюбу та пе проживаю до цього часу.

Одночасно підтверджую, що вказана квартира не є об’єктом спільної власності та перебуває в моїй особистій приватній власності; будь-яких прав щодо квартири в інших осіб, в тому числі за договорами найму, немає.

Зміст ст..ст. 64,65,74 Сімейного кодексу України мені роз’яснено.

 

Дата  __________________                                        

Підпис____________________________________________ (Підпис і ПІБ)           

 

Особу заявника встановлено за паспортом серії  _________, виданим _________________________. Справжність підписа заявника перевірено.

Факт, викладений в заяві, підтверджується відсутністю в паспорті відміток про реєстрацію шлюбу.

 

 

Приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу.

                                                                                                                    ПІБ нотаріуса

  

А  ПОКУПАТЕЛЬ пишет заявление, что ознакомлен с содержанием заявления Продавца:

 

 

З а я в а   П О К У П Ц Я

 

 

Я,  П е т р о в   П е т р о   П е т р о в и ч , СТОРОНА 2  за Попереднім договором стосовно наступної купівлі  квартири № 155 (сто пятдесят п’ять) в будинку №7 (сім) по вул.Ревуцького в місті Києві, стверджую, що зі змістом  заяви   І в а н о в а   І в а н   І в а н о в и ч а  від ___________ (дата Попереднього договору, або Договору купівлі-продажу) ознайомлений.

 

Дата  __________________                                       

Підпис____________________________________________ (Підпис і ПІБ)      

 

Скачать образец заявления Продавца и Покупателя

Расписка о получении задатка пишется продавцом от руки и отдаётся покупателю. Тот её  хранит до окончания сделки купли-продажи квартиры и окончательных расчётов.

 

Скачать образец расписки о получении задатка

 

Розписка

 

Я,  (Прізвище Ім'я По-батькові продавця) ,

(паспорт серії __ №_______, виданий (Дата і місце видачі),

зареєстрований за адресою адреса реєстрації )

даним засвідчую, що (Прізвище Ім'я По-батькові покупця)

передав мені, а я прийняв від нього грошову суму у розмірі ______(    прописом    ) гривень __ копійок, видача якої передбачена п.3.1 Попереднього договору від (Дата попереднього договору) 2010 р.

 

 

_______________                      _________________         __________________

Дата                                          Підпис                              /Прізвище І.Б./

Пример расписки в получении денег за квартиру

 

Скачать: Расписка в получении денег за квартиру образец

 

Р А С П И С К А - О Б Я З А Т Е Л Ь С Т В О

 

Я,  И в а н о в   И в а н   И в а н о в и ч, паспорт _____________,

                              (ФИО продавца)                                                                    (серия, номер)

выдан __________________________________________________________,

проживающий по адресу __________________________________________,

деньги за проданную мною квартиру по адресу _______________________

                                                                                                                      (адрес проданной квартиры)

получил полностью, претензий к покупателю не имею.      

                                                           

            В случае расторжения Договора купли-продажи от ________________

    (дата подписания Договора)

 

 по моей инициативе или по инициативе третьих лиц, обязуюсь возместить покупателю моральный и материальный ущерб в размере

_______(_______________________________________________) гривен,       (цифрами и прописью полную стоимость квартиры в гривнах),

 что эквивалентно _______(_______________________________________________) дол.США (цифрами и прописью эквивалент в долларах)

 

по текущему коммерческому курсу продажи долларов США в пунктах обмена валюты г.Киева.

 

 

 Дата                                          Подпись                       (Фамилия И.О.)

 

Скачать: Расписка в получении денег за квартиру образец