Сам себе

Договор купли-продажи квартиры

Договор купли-продажи квартиры привычен и знаком для многих граждан, совершающих сделки с недвижимостью. Это наиболее часто используемый вариант передачи недвижимого имущества от одного собственника к другому.

 

Для тех, кто впервые решил продать или купить квартиру и не сильно знаком с данным документом, напоминаем что «Договор» этот по сути является соглашением нескольких лиц, по которому продавец обязан передать имущество покупателю в собственность, а тот в свою очередь - принять переданное имущество и оплатить его стоимость.

 

Договор купли-продажи недвижимости нужен для того, чтобы стороны зафиксировали своё взаимное согласие по всем существенным условиям сделки (предмет, цена и сроки), а также оговорили и задокументировали взаимные права и обязанности, связанные с покупкой-продажей объекта недвижимого имущества.

 

Согласно требованиям действующего законодательства, договор купли-продажи квартиры или другого недвижимого имущества, заключается в письменной форме и подлежит нотариальному удостоверению и государственной регистрации.

 

Читаем Закон:

 

Договір купівлі-продажу земельної ділянки, єдиного майнового комплексу, житлового будинку (квартири) або іншого нерухомого майна укладається у письмовій формі і підлягає нотаріальному посвідченню та державній реєстрації. (Цивільний Кодекс України, ст.. 657)

 

Оформляется Договор в 2-х экземплярах: 1 отдаётся покупателю, а 1 - остаётся у нотариуса.

Ниже представлен типовый Договор купли-продажи квартиры (образец):

 

 

Скачать: Договір купівлі-продажу  зразок

 

 

Д о г о в і р   КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ  к в а р т и р и

Місто Київ, ________________________________________ дві тисячі одинадцятого року

 

Ми: Гр._________________________________________________________________________________                      (ПІБ  п р о д а в ц я)

(ідентифікаційний номер __________________________, паспорт серія _______ № _______________, виданий_______________________________________________________________________________),

зареєстрований за адресою: ______________________________________________________________, - далі іменований «ПРОДАВЕЦЬ», та

Гр._____________________________________________________________________________________               (ПІБ  п о к у п ц я)

(ідентифікаційний номер ___________________________, паспорт серія _______ № _______________, виданий_______________________________________________________________________________),

зареєстрований за адресою: ______________________________________________________________, - далі іменований «ПОКУПЕЦЬ», що разом іменуємося як «СТОРОНИ»,  попередньо ознайомлені з вимогами цивільного законодавства щодо недійсності правочинів, діючи добровільно і перебуваючи при здоровому розумі, ясній пам’яті, розуміючи значення своїх дій та правові наслідки укладеного договору, уклали цей Договір про наступне:

1 . ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ.

 

1.1.    За цим договором ПРОДАВЕЦЬ передає квартиру у власність ПОКУПЦЯ, а ПОКУПЕЦЬ приймає

квартиру №

_____________

(                                                                                                                            )

В будинку № ____ (__________) по вул. ________________________ в місті Києві.

Квартира складається з ____ (______________) жилих кімнат, загальною площею ______ кВ.м., жилою площею _______ кВ.м.

 

1.2.    Квартира, що відчуджується, належить ПРОДАВЦЮ на підставі

 

 

 

 

 

 

2 . ІСТОТНІ УМОВИ ДОГОВОРУ.

 

2.1.       Квартира оглянута ПОКУПЦЕМ особисто до підписання цього договору. Істотних недоліків, які перешкоджали б її використанню за призначенням, тобто для проживання, під час огляду квартири не виявлено.

2.2.       ПРОДАВЕЦЬ свідчить, що:

2.2.1.        незастережних недоліків, які значно знижують цінність або можливість використання за цільовим призначенням зазначеної в цьому договорі квартири, немає;

2.2.2.        до укладення цього договору квартира іншим особам не відчужена;

2.2.3.        квартира під забороною (арештом) та в заставі, податковій заставі не перебуває. Факт відсутності заборони відчуження зазначеної квартири підтверджується витягами, виданими Прізвище І.Б.,  приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ___ ____________ 2010 року;

2.2.4.        у квартирі, яка є предметом цього договору, зареєстровані та проживаючі малолітні та неповнолітні діти відсутні та вказаним майном не користуються;

2.2.5.        усі інженерні комунікації, котрі знаходяться в квартирі, знаходяться в робочому стані і функціонують за призначенням;

2.2.6.        квартира як внесок до статутного капіталу юридичних осіб не передана;

2.2.7.        щодо квартири відсутні судові спори;

2.2.8.        самовільних переобладнань у квартирі немає;

2.2.9.        особи, котрі проживають і (або) зареєстровані в квартирі на момент укладання цього договору, не заперечують проти виселення (зняття з реєстрації) з квартири в строки, встановлені цим договором;

2.2.10.    внаслідок продажу квартири не буде порушено прав та законних інтересів інших осіб, в тому числі неповнолітніх, малолітніх, непрацездатних дітей та інших осіб, яких ПРОДАВЕЦЬ зобов’язаний утримувати за законом чи договором;

2.2.11.    квартира не надана в користування наймачам (орендарям);

2.2.12.    обтяжень, а також будь-яких прав у третіх осіб щодо квартири немає;

2.2.13.    будинок, в якому знаходиться квартира, не визнано аварійним або таким, що підлягає зносу.

2.3.       СТОРОНИ підтверджують, що:

2.3.1.        вони не визнані недієздатними чи обмежено дієздатними;

2.3.2.        укладення договору відповідає їх інтересам;

2.3.3.        волевиявлення є вільним, усвідомленим і відповідає їх внутрішній волі;

2.3.4.        умови договору зрозумілі і відповідають реальній домовленості сторін;

2.3.5.        договір не приховує іншого правочину і спрямований на реальне настання наслідків, які обумовлені у ньому;

2.3.6.        малолітні або неповнолітні не зареєстровані за вищевказаною адресою, що підтверджується Довідкою № ___ (довідка по формі 3), виданою __Ким і коли____, оригінал якої долучений до справи.

2.3.7.        володіємо українською мовою, що дало нам можливість правильно зрозуміти суть цього договору;

2.3.8.        члени сімї  ПОКУПЦЯ набувають право користування квартирою після державної реєстрації права власності ПОКУПЦЯ;

2.3.9.        ПРОДАВЕЦЬ придбав вказану квартиру за власні кошти, оскільки на час її придбання у шлюбі ні з ким не перебував та не проживав однією сім’єю без укладання шлюбу, про що доведено до відома ПОКУПЦЯ та підтверджується заявою, прикріпленою до примірника цього договору, який зберігається у справах Прізвище І.Б. -приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу;

2.3.10.    цей правочин здійснюється за згодою чоловіка ПОКУПЦЯ, Прізвище Ім’я По-батькові чоловіка, що підтверджується заявою, справжність підписа на якій засвідчено Прізвище І.Б.,  приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ___ ____________ 2010 року за реєстровим №___, яка зберігається у справах Прізвище І.Б. -приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу;

2.4.       СТОРОНИ свідчать, що у тексті цього договору зафіксовано усі істотні умови, що стосуються купівлі-продажу квартири.

3. ЦІНА ДОГОВОРУ

3.1. Продаж квартири за домовленістю сторін вчинюється за _____ (     Прописом    ) гривень 00 копійок, які ПОКУПЕЦЬ  зобов’язаний сплатити ПРОДАВЦЮ під час оформлення цього договору.

3.1.1.        При цьому я, ПРОДАВЕЦЬ, стверджую всім зацікавленим у тому особам, що обізнаний із рівнем ринкових цін на аналогічні квартири, сума договору мене повністю задовольняє та договір укладається на умовах, які я вважаю вигідними, і продаж житла за зазначену в договорі ціну не є наслідком впливу тяжкої обставини.

3.2. Сторони підтверджують факт повного розрахунку за продану квартиру.

3.3. Відповідно до довідки-харатеристики № ____, виданої __________ 2010 року Київським міським бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об’єкти нерухомого майна вартість квартири становить _____ (Прописом вартість по БТІ).

 

4. ПРАВА ТА ОБОВЯЗКИ СТОРІН

4.1.             Обовязки ПРОДАВЦЯ:

4.1.1.        ПРОДАВЕЦЬ зобов’язується знятися з реєстрації особисто та з іншими особами, які проживають та (або) зареєстровані у квартирі до __  __________ 2010 року, а також сплатити заборгованість з комунальних послуг, звільнити квартиру від речей, вилучити ключі від квартири в осіб, які їх мали, і передати квартиру ПОКУПЦЮ в день укладання цього договору. В разі, коли ПРОДАВЕЦЬ після спливу наданого йому для звільнення житла терміну не вивезе (не забере) належні йому речі, ПОКУПЕЦЬ не відповідає за їх схоронність.

4.1.2.        Передати квартиру ПОКУПЦЮ  у стані, що відповідає санітарним та технічним нормам щодо житлових приміщень й умовам цього договору.

4.1.3.        Попередити ПОКУПЦЯ про всі відомі йому недоліки квартири.

4.1.4.        До моменту фактичної передачі квартири ПОКУПЦЮ, ПРОДАВЕЦЬ несе відповідальність за збереження її стану, обладнання та невідємних  конструктивних елементів квартири. ПРОДАВЕЦЬ зобов’язується не демонтувати сантехнічне, електротехнічне обладнання, вікна, двері, вбудовані меблі, наявні у квартирі на момент її огляду ПОКУПЦЕМ. У разі невиконання цього обов’язку ПРОДАВЕЦЬ зобов’язується відшкодувати завдану шкоду.

4.1.5.        Момент фактичної передачі квартири вважається передача ключів від вказаної квартири ПРОДАВЦЕМ ПОКУПЦЮ, яка відбудеться в день укладання цього договору.

4.2.             Права ПРОДАВЦЯ:

4.2.1.        Вимагати сплати встановленої ціни за квартиру відповідно до умов цього Договору.

4.2.2.        Вимагати прийняття квартири ПОКУПЦЕМ у стані, що відповідає санітарним та технічним нормам щодо житлових приміщень й умовам цього договору.

4.3.             Обовязки ПОКУПЦЯ:

4.3.1.        Сплатити за квартиру ціну, встановлену цим Договором.

4.3.2.        Прийняти квартиру у стані, що відповідає санітарним та технічним нормам щодо житлових приміщень й умовам цього договору.

4.4.             Права ПОКУПЦЯ:

4.4.1.        Вимагати від ПРОДАВЦЯ передачі квартири у стані, що відповідає санітарним та технічним нормам щодо житлових приміщень й умовам цього договору.

4.4.2.        Вимагати від ПРОДАВЦЯ виконання інших обов’язків за цим Договором.

5. ІНШІ УМОВИ

 

5.1.             Правові наслідки приховування реальної вартості квартири, зміст

C   ст..ст. 203, 229, 230, 231, 233, 234, 235, 651, 652, 655, 659, 660, 661 Цивільного Кодексу України,

C   ст.64, 65, 74 Сімейного кодексу України Сторонам роз’яснено.

C   Сторонам роз’яснено зміст ст..ст. 7,11 Закону України «Про податок з доходів фізичних осіб»;

C   Ст.12 Закону України «Про основи соціального захисту бездомних громадян і безпритульних дітей»;

C   П.7 Правил користування приміщеннями житлових будинків, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 08 жовтня 1992 р. №572 (із змінами та доповненнями, внесеними згідно Постанови Міністрів України від 24.01.2006 р. №45).

5.2.             Ризик випадкового знищення або випадкового пошкодження квартири переходить до ПОКУПЦЯ з моменту фактичної передачі квартири.

5.3.             Витрати у зв’язку з укладанням цього Договору сплачує ПОКУПЕЦЬ.

5.4.             Договір укладено у двох примірниках, один з яких отримує ПОКУПЕЦЬ, інший залишається у справах Прізвище І.Б. -приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу;

5.5.             У випадках, не передбачених даним Договором, сторони керуються чинним законодавством.

5.6.             Відповідальність сторін встановлюється згідно з чинним законодавством.

5.7.             Всі зміни та доповнення до цього Договору, що зроблені за узгодженням сторін, повинні бути нотаріально посвідчені.

5.8.             Згідно ст.ст. 210, 657 ЦК України цей Договір підлягає державній реєстрації, яка провадиться одразу ж після його нотаріального посвідчення. Право власності ПОКУПЦЯ підлягає державній реєстрації у Київському міському бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об’єкти нерухомого майна.

5.9.             Збір на обов’язкове державне пенсійне страхування, оплата якого передбачена Законом України «Про внесення змін до Закону України «Про збір на обов’язкове державне пенсійне страхування» від 15 липня 1999 року, мною, ПОКУПЦЕМ, внесений.

5.10.          Право власності на квартиру у ПОКУПЦЯ виникає з моменту нотаріального посвідчення та державної реєстрації Договору (ч.3,4 ст.334, ст..182 ЦК України).

5.11.          Текст цього Договору нами, СТОРОНАМИ за цим Договором, прочитано особисто, зміст його зрозумілий та відповідає нашій волі.

 

Підписи:

 

ПРОДАВЕЦЬ _________________________________________________________

                                                /Прізвище І.Б. продавця/

 

ПОКУПЕЦЬ _________________________________________________________

                                            /Прізвище І.Б. покупця/

 

«___» _________ 2011 року  цей договір посвідчено мною, Прізвище І.Б нотаріуса.,  приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу.

            Договір підписано сторонами у моїй присутності. Особу сторін встановлено, їх дієздатність, а також належність Прізвище Ім’я По-батькові продавця квартири, що відчужується, перевірено.

            У відповідності до статті 210 Цивільного Кодексу України цей Договір підлягає державній реєстрації.

 

Зареєстровано в реєстрі за № ________

Стягнуто плати відповідно до ст.31 Закону України «Про нотаріат».

 

 

 

Приватний нотаріус                                                                 Прізвище І.Б.

 

Скачать: Договір купівлі-продажу  зразок