Сам себе

Предварительный договор купли-продажи КВАРТИРЫ

Предварительный договор  купли-продажи КВАРТИРЫ заключается на специальном бланке и нотариально заверяется.

Предварителный Договор оформляется в трёх экземплярах: один экземпляр - для продавца, второй - для покупателя и третий - остаётся у нотариуса (либо если Вы рискнули предварительный договор заключить без нотариалного оформления- третий экземпляр передаётся агентству недвижимости, через которое Вы оформляете сделку).

 

Скачать: Попередній договір зразок

 

П о п е р е д н і й   Д О Г О В І Р

Місто Київ, ________________________________________ дві тисячі десятого року

 

Ми: Гр._________________________________________________________________________________                      (ПІБ  п р о д а в ц я)

(ідентифікаційний номер __________________________, паспорт серія _______ № _______________, виданий_______________________________________________________________________________),

зареєстрований за адресою: ______________________________________________________________, - далі іменований «СТОРОНА 1», та

Гр._____________________________________________________________________________________               (ПІБ  п о к у п ц я)

(ідентифікаційний номер ___________________________, паспорт серія _______ № _______________, виданий_______________________________________________________________________________),

зареєстрований за адресою: ______________________________________________________________, - далі іменований «СТОРОНА 2», що разом іменуємося як «СТОРОНИ»,

володіючи необхідним обсягом цивільної дієздатності, повністю усвідомлюючи значення своїх дій та на підставі вільного волевиявлення, котре повністю відповідає нашій внутрішній волі як учасників цього правочину, керуючись вимогами чинного законодавства України, уклали цей Договір про наступне:

 

1 . ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ.

 

1.1.    СТОРОНИ домовились про те, щоб не пізніше ____________________2010 року укласти Договір купівлі-продажу квартири (далі - Основний договір) , за яким СТОРОНА 1 зобов’язується ПЕРЕДАТИ у власність СТОРОНІ 2 квартиру, яка розташована за адресою:

м. Київ, вул.  ______________ , буд.№ ___ кВ.№ ________

Поверх/поверховість

 

Загальна площа квартири

             м2

Жила площа

                м2

К-ть кімнат:

 

               

на умовах, встановлених цим Договором. При цьому СТОРОНА 1 буде ПРОДАВЦЕМ, а СТОРОНА 2 –ПОКУПЦЕМ.

1.2.    Квартира належить СТОРОНІ 1 на підставі

 

 

 

 

 

1.3.    Сторона 1 свідчить, що вказана КВАРТИРА до цього часу нікому іншому не продана, не подарована, не заставлена, до статутного фонду не внесена, прав третіх осіб на неї немає, в спорі і під забороною не перебуває.

1.4.    Продовження терміну для укладання договору купівлі-продажу допускається за
додатковим погодженням
СТОРІН, про що складається Додаткова угода між СТОРОНАМИ, як невід'ємна частина цього Договору.

 

2 . УМОВИ КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ.

 

2.1.       Купівля - продаж квартири за Основним договором буде вчинено за загальну суму

 

гривень               копійок,

що на день підписання цього  П о п е р е д н ь о г о  договору є еквівалентом суми

доларам США       центам

за офіційним курсом Національного банку Vкраїни (1 долар США = _____________ грн.).

2.2.       В разі зміни НБУ курсу долара США до гривні, СТОРОНИ домовилися про те, що ціна об’єкта продажу в гривнях буде еквівалентна

доларам США       центам

 

2.3.       Ми, СТОРОНИ, домовляємося, що:

2.3.1.      на день підписання Основного договору СТОРОНА 1 зобов'язується підготувати та зібрати (отримати) всі документи необхідні для нотаріального посвідчення Основного договору;

2.3.2.      СТОРОНА 1 зобов'язується звільнити квартиру від особистих речей, вилучити ключі від квартири в осіб, які їх мали, і передати квартиру СТОРОНІ 2 в день укладання договору купівлі-продажу;

2.3.3.      СТОРОНА 1 зобов'язується погасити існуючу заборгованість по квартирі до дня нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу,

2.3.4.      СТОРОНА 1 зобов'язується знятись з реєстрації особисто та з іншими особами, які проживають у квартирі до дня нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу;

2.3.5.      до моменту фактичної передачі квартири СТОРОНОЮ 1 СТОРОНІ 2, СТОРОНА 1 несе відповідальність за збереження її стану, обладнання та невід'ємних конструктивних елементів квартири. СТОРОНА 1 зобов'язується не демонтувати сантехнічне, електротехнічне обладнання, вікна, двері, вбудовані меблі, наявні у квартирі на момент її огляду СТОРОНОЮ 2, у разі невиконання цього обов'язку СТОРОНА 1 зобов'язується відшкодувати завдану шкоду;

2.3.6.      Форми оплати обумовлюються сторонами в Основному договорі купівлі-продажу (відчуження) КВАРТИРИ.

2.3.7.      Всі розрахунки між сторонами здійснюються за домовленістю Сторін.

2.3.8.      Витрати пов'язані з нотаріальним посвідченням Основного договору, а саме нотаріальні послуги та/або Державне мито, сплачуються Стороною ___.

2.3.9.      Пенсійний фонд 1% сплачує Сторона ___..

 

3. ГАРАНТІЇ ВИКОНАННЯ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ

 

3.1.            На підтвердження дійсних намірів про наступне укладання Основного договору СТОРОНА 2 передає СТОРОНІ 1 грошову суму в розмірі

 

гривень               копійок,

що на день підписання цього  П о п е р е д н ь о г о  договору є еквівалентом суми

доларам США       центам

за офіційним курсом Національного банку Vкраїни (1 долар США = _____________ грн.).

3.2.            Передачу грошей здійснено готівкою в національній валюті України.

3.3.            При оформленні Основного договору сума, що підлягатиме передачі СТОРОНОЮ 2 СТОРОНІ 1 буде зменшена на суму переданої за цим договором грошової суми СТОРОНОЮ 2  СТОРОНІ 1.

3.4.            Ми, СТОРОНИ, домовляємося про те, що у разі, коли Основний договір не відбудеться з причин, які залежать від СТОРОНИ 1, вона повинна у трьохденний строк повернути СТОРОНІ 2 отриманні грошові кошти в сумі, яка зазначена в пункті 3.1 цього Договору, а також додатково сплатити неустойку (штраф) у розмірі

 

гривень               копійок.

3.5.            При несвоєчасному поверненні грошової суми СТОРОНОЮ 1 сплачується неустойка у розмірі 10 (десять) відсотків від суми, що підлягає поверненню, за кожен день прострочення виконання.

3.6.            У разі, коли Основний договір не відбудеться з причин, які залежать від СТОРОНИ 2, отримана СТОРОНОЮ 1 грошова сума за пунктом 3.1 цього Договору СТОРОНІ 2 не повертається, ці кошти зараховуються як неустойка (штраф).

3.7.            СТОРОНИ звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання своїх зобов'язань за цим Договором, якщо воно є наслідком дії обставин непереборної сили (пожежі, землетруси, паводки, затоплення) або іншої перешкоди, що є поза їх контролем (воєнні дії, або страйки, громадські заворушення, збої у подачі електроенергії, не залежні від волі обох сторін, збої у роботі комп'ютерних систем, тощо), яким навіть уважна сторона не могла запобігти та які виникли після укладення цього Договору (форс-мажорні обставини).

3.8.            В разі невиконання Стороною 1 зобов'язань щодо укладення Основного договору купівлі-продажу (відчуження) КВАРТИРИ з незалежних від волі Сторони 1 причин (форс-мажорні обставини згідно чинного законодавства України), Стороні 2 повертається готівкою зазначена у п.3.1 цього Договору лише фактично передана сума.

3.9.            Ми, СТОРОНИ в цьому правочині, стверджуємо один одному та повідомляємо усім зацікавленим у тому особам, що: 

3.9.1.      У момент укладання цього договору ми усвідомлювали (і усвідомлюємо) значення своїх дій і могли (можемо) керувати ними;

3.9.2.      розуміємо природу цього правочину, свої права та обов'язки за договором;

3.9.3.      володіємо українською мовою, що дало нам можливість правильно та однозначно зрозуміти та протлумачити цей договір;

3.9.4.      при укладенні договору відсутній будь-який обман чи інше приховування фактів, які б мали істотне значення та були свідомо приховані нами; 

3.9.5.      договір укладається нами у відповідності зі справжньою нашою волею, без будь-якого застосування фізичного чи психічного тиску;

3.9.6.      договір укладається на вигідних для сторін умовах і не є результатом впливу тяжких для СТОРІН обставин;

3.9.7.      правочин вчиняється з наміром створення відповідних правових наслідків (не є фіктивним);

3.9.8.      цей правочин не приховує інший правочин (не є удаваним);

3.9.9.      !Продавець ___________________________________________________________ придбавав вказану квартиру за власні кошти, оскільки на час її придбання у шлюбі ні з ким не перебував та не проживав однією сім'єю без укладення шлюбу, про що доведено до відома Покупця _____________________________________________ та підтверджується  заявою,  яка прикріплюється до  примірника цього  Договору,  який зберігається ________________________________________________________

           _____________________________________________________________________

3.9.10.  !Цей правочин здійснюється за згодою дружини СТОРОНИ 2            , _____________________________________________________________________, що підтверджується заявою, справжність підпису на якій засвідчено нотаріусом

           _____________________________________________________________________

           _____________________________________________________________________

           _____________________________________________________________________,

3.9.11.  Право власності на квартиру перейде до СТОРОНИ 2 з
моменту нотаріального посвідчення та державної реєстрації Основного договору (ч.3,4ст.334, ст.182 ЦК України), якщо така передбачена чинним законодавством.

3.9.12.  Про зміст прав та обов'язків за цим договором, про правові наслідки укладеного нами правочину (в тому числі, але не обмежуючись ст. ст. 215—236, 319, 334, 549, 611,623-624, 635 Цивільного кодексу України, ст. ст. 57—74 Сімейного кодексу України, ст. 225 Господарського кодексу України) нам, учасникам правочину, нотаріусом роз'яснено.

 

 

4.     ДОДАТКОВІ УМОВИ

 

4.1.            Цей  договір  складено  в  трьох  примірниках,   один  із  яких  призначається  для зберігання у ________________________________________________________________ а два інших,  — по одному примірнику, що мають однакову юридичну силу, і знаходяться по одному екземпляру у кожної із Сторін.

4.2.            Всі спори, пов'язані з виконанням Договору, або що з нього випливають, вирішуються Сторонами в порядку, передбаченому чинним законодавством України.    

5.       РЕКВІЗИТИ СТОРІН

Скачать: Попередній договір зразок